Treść i zdjęcia są autorstwa poprzednika
ks Andrzeja Adamiaka

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje również Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

Informujemy, że Rzymskokatolicki Kościół Rektoralny Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna" przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 8 u. 1 Dekretu KEP oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji, w tym związanym z obsługą niniejszego zapytania oraz realizacją zadań właściwych działalności podejmowanej przez parafię (podstawy prawne: art. 6 u.1. lit a) lub lit. b) RODO LUB art. 7 u.1 pkt.1) lub pkt. 2) Dekretu KEP).

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony internetowej dostępnej pod adresem www.sanktuariummariasniezna.pl

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzymskokatolicki Kościół Rektoralny Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna"

2. Możliwość kontaktu z administratorem:

> Korespondencyjnie na adres: Góra Igliczna 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
> drogą elektroniczną: e-mail: sanktuariummariasniezna@gmail.com
> Parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych

3. Cel przetwarzania:

Zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym: np. prowadzenie ewidencji parafian i byłych parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o autorstwie artykułów w gazetce parafialnej, przynależność do grupy parafialnej.

4. Zakres danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną

5. Odbiorcy danych osobowych:

inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.

6. Planowany czas przechowywania danych osobowych: ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.

7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych: zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

> żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu,

> usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu - w przypadkach określonych w art. 14 Dekretu,

> ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.

8. Źródło danych: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.

9. Korespondencja:

Dane osobowe przekazane w korespondencji elektronicznej na adres dostępny na stronie internetowej są wykorzystywane i przetwarzane w celu realizacji zleconej usługi. W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji usługi lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, dane te zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.

10. Wizerunek:

> Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach parafialnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne,

> wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.

11. Monitoring: Obiekt oraz teren kościoła jest monitorowany i oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu

12. Przekazywanie darowizn Dane osobowe uzyskane podczas przekazywania darowizn na rzecz Kościoła i i prowadzonych przez Kościół dzieł są wykorzystywane i przetwarzane w celu realizacji płatności, księgowania i archiwizowania danych darczyńców. Kościół zastrzega sobie prawo do przesyłania korespondencji, w szczególności podziękowań, darczyńcom przez środki komunikacji elektronicznej i tradycyjnej. Kościół nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.

Informujemy, ze zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w diecezji, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.episkopat.pl

Właścicielem strony jest Rzymskokatolicki Kościół Rektoralny Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna" Kontakt z właścicielem strony jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: kontakt@sanktuariummariasniezna.pl. Rzymskokatolicki Kościół Rektoralny Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna" jest administratorem danych.

Dane zebrane w ramach strony będą wykorzystane wyłącznie do analizowania ruchu i umożliwienia korzystania z udostępnionych na stronie formularzach.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:

Administrator –Rzymskokatolicki Kościół Rektoralny Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna"
Strona – strona dostępna jest pod adresem sanktuariummariasniezna.pl, usługę hostingową dostarcza Kylos (www.kylos.pl), domena znajduje się w serwisie Kylos.
Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartość strony.
Pliki cookies – dane, przeważnie pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Mechanizmy plików cookies nie pozwalają właścicielowi strony na identyfikację użytkownika, nie pobierają żadnych poufnych danych z jego urządzenia. Mogą być odczytywane przez system informatyczny administratora.

§2 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych
a) Administratorem danych użytkownika jest wyłącznie administrator opisany w §1 pkt. 1. b) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez użytkownika. 2. Podanie danych przez użytkownika
a) Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne. b) Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji strony.

3. Gromadzenie danych przez Administratora
a) Dane osobowe administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych.
b) Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności.

4. Wiadomości e-mail Jeżeli użytkownik kontaktuje się z Rzymskokatolickim Kościołem Rektoralnym Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości "Maria Śnieżna" drogą mailową, tym samym przekazuje adres e-mail, z którego korzysta, a także inne dane osobowe, jeżeli takowe będą zawarte w treści wiadomości. W takiej sytuacji podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez użytkownika kontaktu. Dane osobowe użytkownika przekazywane właścicielowi strony w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem.

5. Podstawa przetwarzania danych
a) Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. Uprawnienia Użytkowników
Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 6, w tym w szczególności:
– prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych;
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez administratora.

§3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego działania strony;
b) w celach statystycznych;
c) dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika;

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

§4 Pozostałe technologie

Administrator informuje użytkownika, ze stosuje na stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na stronie:
a) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań użytkowników na stronie.
Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

§5 Pozostałe

1. Administrator osadza na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy Użytkownik odtwarza takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
2. Administrator udostępnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube.
3. W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na stronie.

2022 / fajnestronki.pl

Kontakt

Sanktuarium „Maria Śnieżna”
Góra Igliczna 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel.535-388-183
tel.748-135-175
sanktuariummariasniezna@gmail.com

Online